top of page

Acerca de

Stationary photo

Integritetspolicy - GDPR

Integritetspolicy –

Bostadsrättsförening Onyxen, Kungsbacka (769626-7009)


Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter enligt EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR. (gäller från 2018-05-25)

 

Bostadsrättsföreningen BRF Onyxen, Kungsbacka (769626-7009) (”bostadsrättsföreningen”) samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem, hyresgäst eller leverantör. Vår hantering av din information nedan anger vilka uppgifter vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar alla dessa uppgifter. Vårt mål med denna policy är att på ett tydligt sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information.


Personuppgiftsansvarig
Bostadsrättsföreningen är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker i relationen med dig som är:

 • Medlem i föreningen

 • Hyresgäst eller hyresgäst i andra hand

 • Kontaktperson hos någon av våra leverantörer

Bostadsrättsföreningen ansvarar även för behandlingen av personuppgifter som sker på bostadsrättsföreningens hemsida.


Vilka personuppgifter behandlasVi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem. Bostadsrättsföreningen har att upprätthålla och hantera lägenhets- och medlemsregister enligt lag (GDPR). De personuppgifter vi samlar in är de som krävs enligt lag och behövs för att fullfölja ändamålet med bostadsrättsföreningen stadgar.

 

De personuppgifter vi samlar in är:

 • Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och e-post)

 • Identifikationsuppgifter (t ex namn, födelsedatum eller personnummer)

 • Uppgifter om medlemskap i bostadsrättsföreningen (t ex medlemskap, andelstal och lägenhetsnummer)

 • Finansiella uppgifter (t ex uppgifter om ägande, skulder, arvoden, betalda eller obetalda avgifter och kreditupplysningar)

 • Uppgifter om vanor (t ex uppgifter i passersystem)

 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som hyresgäst eller andrahandshyresgäst.

De personuppgifter vi samlar in är:

 • Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och e-post)

 • Identifikationsuppgifter (t ex namn, födelsedatum eller personnummer)

 • Finansiella uppgifter (t ex uppgifter om betalda eller obetalda hyror och kreditupplysningar)

 • Uppgifter om vanor (t ex uppgifter i passersystem)

 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som kontaktperson för någon av våra leverantörer. De personuppgifter vi samlar in är:

 • Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och e-post)

 

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter
De huvudsakliga ändamålen med bostadsrättsföreningens behandling av personuppgifter är att uppfylla de krav som bostadsrättsföreningen har för att driva sin verksamhet.


För dig som är medlem innebär det att vi hanterar dina personuppgifter för att sköta bostadsrättsföreningens medlems- och lägenhetsregister.

Vi hanterar dina personuppgifter för att sköta avisering, ut- och inbetalningar samt bokföring. Vi hanterar även dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i sådana ärenden som berör dig som boende i bostadsrättsföreningen.
För dig som hyresgäst hanterar vi dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser enligt hyresförhållande.


För dig som hyr lägenhet i andra hand hos någon av våra medlemmar hanterar vi dina personuppgifter för att dels kunna hantera samtycket till uthyrningen samt dels kunna komma i kontakt med dig i sådana frågor som rör ditt boende i bostadsrättsföreningen.


För dig som kontaktperson för någon av bostadsrättsföreningens leverantörer så hanterar vi dina personuppgifter för att upprätta ett leverantörsregister och sköta samarbetet med din arbetsgivare.


Vi använder endast dina personuppgifter för det ändamål för vilket vi har samlat in dem för.


Hur länge sparas personuppgifterna
Bostadsrättsföreningen sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål, fullgöra bostadsrättsföreningens åtagande samt gällande lagstiftning.
Därefter kommer personuppgifterna att raderas eller avidentifieras.
Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få hanteras tas de bort då du återkallar ditt samtycke om de inte behövs för några andra rättsliga förpliktelser.


Vilka uppgifter vi lämnar ut
Dina uppgifter visas för och hanteras av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna i din bostadsrättsförening samt för valda revisorer.


Bostadsrättsföreningen lämnar ut personuppgifter till av bostadsrättsföreningen anlitade leverantörer för att utföra behandlingen enligt ovan. Vi upprättar biträdesavtal med respektive anlitad leverantör för att säkerställa att våra personuppgifter hanteras och skyddas på ett adekvat sätt.


Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part då det finns krav på detta enligt lag eller då du har lämnat samtycke till en tredje part. Detta gäller t ex när en mäklare anlitas av dig för att sälja din lägenhet.


Vilka rättigheter har du som registrerad
För det fall du önskar information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, har du rätt att beställa information om de personuppgifter vi behandlar om dig genom att skicka en ansökan om detta till styrelsen. styrelsen@brfonyxen.se.

 

Kungsbacka, september 2022

Styrelsen

bottom of page